A guide to establishing a pro bono program at your law firm

Az opciók kidolgozásának szabályai. A pro bono útmutató kidolgozása | Pro Bono Handbook

Habár az útmutatók különbözhetnek terjedelem és részletesség tekintetében, az alábbi részek mindegyikben előfordulnak: A pro bono meghatározása és az ügyvédi iroda által vállalható ügyek típusának meghatározása.

A felek eltérő megállapodásának hiányában az egyébként nem hitel- vagy kölcsönszerződés esetében a jogviszony hitel elemére vonatkozó részére a Ptk. A hitelviszony az egyik alapvető magánjogi jogviszony. Ezzel szemben a Ptk. Ez a megközelítés a hitelezési tilalommal párosuló állami hitelmonopólium időszakában helytálló volt, ma már a magánszférát, és különösen az üzleti kapcsolatokat sűrűn átszövik a hitelviszonyok. A hitel- illetve a hitelviszony hiteljogviszony tágabb megközelítésben felöleli mindazokat az ügyleteket, amelyeknél két tényezőnek van kiemelt jelentősége, nevezetesen az időnek és a bizalomnak.

Az útmutatóban az ügyvédi iroda kinyilvánítja a pro bono iránti elkötelezettségét. Meghatározza a pro bono program adminisztrációjáért felelős személyt.

Но ведь подземка закрыта с обоих концов. -- Мы можем распечатать .

A ügyvédi iroda döntése, hogy kire bízza a pro bono kézikönyv első változatának elkészítését és jóváhagyását. Mivel a kézikönyv rögzíti a pro bono munkavégzéssel kapcsolatban az ügyvédi iroda hivatalos álláspontját, ezért ajánlott kikérni a ügyvédi iroda vezető vagy vezető partnerének jóváhagyását az előző szakaszban bemutatott első három szempont kifejtéséhez és kikérni a többi partner idevágó véleményét.

A pro bono útmutató kidolgozása | Pro Bono Handbook

Javasolt a pro bono elnök vagy bizottság az opciók kidolgozásának szabályai ebben a folyamatban, azaz a részletes pro bono irányelvek és eljárások átgondolásában. Gyakran a pro bono koordinátor feladata az első változat megszövegezése. Lásd a 2. Olyan nyilatkozatot is tartalmazhat, amelyben az ügyvédi iroda vállalja a pro bono munka támogatását és bátorítja az ügyvédek ilyen tevékenységét.

Rendszerint az opciók kidolgozásának szabályai a szakasz tartalmazza a pro bono program tekintetében az iroda által meghatározott konkrét célokat és elvárásokat. Nem munka a casa avontól ügyvédek vehetnek részt pro bono a támogatásokban.

Jelen útmutatónkban kizárólag a Pro Bono Institute és az American Lawyer által javasolt, vagy annál szűkebb értelemben használjuk a kifejezést. Az ügyvédi iroda által meghatározott pro bono tevékenység magába foglalhatja az ingyenes jogi támogatást rászorultaknak vagy olyan civil szervezeteknek NGOmely utóbbi fő kedvezményezettjei a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok pl.

Magába foglalhat közérdekű ügyekhez például polgári jogi ügyek, amelyek díjmentes jogi támogatás hiányában valószínűleg nem fogalmazódnának megvagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok képviseletéhez kapcsolódó jogi támogatásokat is. Kiterjedhet olyan kisebb civil szervezeteknek nyújtott ingyenes támogatásokra is, amelyek ugyan nem elsősorban a szegényeket segítik, de méretük miatt 35 pénzkeresési mód online engedhetik meg maguknak a piaci árú jogi szolgáltatást.

Az opciók kidolgozásának szabályai érdekében, hogy az ügyvédi iroda jogászai számára egyértelműek legyenek a pro bono munka keretei, nem csak azt érdemes meghatározni, hogy mely támogatások tekinthetők pro bononak, hanem azt is, hogy melyek nem. Így például nem pro bono a csökkentett áron nyújtott jogi szolgáltatás, mint ahogy a nem joghoz köthető segítség sem, mint például előadások tartása, olyan könyv- vagy cikkek kiadása, amelyek nem köthetők a pro bono meghatározásába tartozó jogi ügyekhez.

De nem pro bono a barátoknak, családtagoknak nyújtott ingyenes jogi segítség sem hacsak ők nem az opciók kidolgozásának szabályai szociálisan rászorultnak. Az imént felsorolt tevékenységek természetesen mind kívánatosak és a közösség érdekét szolgálják, de nem nevezhetők pro bono munkának. Fontos észben tartani a pro bono meghatározását, hiszen ennek alapos ismerete nélkül a program nem tud intézményesülni, ami pedig szükséges ahhoz, hogy a pro bono célok érdemben teljesüljenek.

HITELVISZONY

Induljunk ki abból, hogy a pro bono egy hivatásból adódó kötelesség, ami az az opciók kidolgozásának szabályai társadalmi szerepéhez, valamint az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésük kapcsán privilegizált társadalmi pozíciójukhoz kapcsolódik. Különösen fontos kötelesség ez annak okán is, hogy egyre nagyobb a szakadék, amely elzárja a legrászorultabbakat és az őket támogató civil szervezeteket annak lehetőségétől, hogy piaci árú jogi tanácsokat vegyenek igénybe.

Olyan közérdekű ügyek szempontjából pedig hangsúlyozottan felmerül ez a kötelezettség, amelyek pro bono ügyvédek hiányában nem kapnának támogatást. A pro bono jogi munkát — miközben kulcsfontosságú a fönt részletezett okok miatt — mindazonáltal meg kell különböztetni a nem jogi vonatkozású önkéntes munkától vagy a jótékonykodás egyéb formáitól.

A különbség abból ered, hogy a pro bono jogi munka segítségével a áthidalható a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok jogi szükséglete és a jogi segítséghez való hozzáférésük közötti szakadék, és b csökkenthetők az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés hiányosságai például az, hogy a non-profit szervezetek vagy közérdeket képviselő csoportok nem tudják megfizetni egy jogi tanácsadó szolgáltatásait.

Kereskedés az aligátor-mutató rendszerrel - stratégia kidolgozása | Stock Trend System

Az ügyvédi iroda pro bono programstruktúrájának kidolgozása során nagyon fontos, hogy a pro bono munkát külön válasszuk az önkénteskedés és a jótékonykodás egyéb formáitól még akkor is, ha ugyanaz a személy koordinálja például a pro bono jogi munkát és az önkéntes tevékenységeket. Az egyetlen az opciók kidolgozásának szabályai, amely szerint a jótékonykodás és a pro bono munka strukturálisan egymás mellett lehet az a költségvetés.

Az üzleti trendek és a globalizáció nyomán egyre növekszik a vállalati társadalmi felelősségvállalás corporate social responsibility, CSR iránti érdeklődés. A CSR a vállalati ön-szabályozás egy formája, amellyel a vállalkozások felelősséget vállalnak azért a hatásért, amelyet tevékenységükkel az érintett csoportokra és a társadalom egyéb szegmenseire gyakorolnak. Az ügyfelek és a fogyasztók egyre nagyobb nyomást helyeznek a vállalatokra, hogy olyan felelős gyakorlatokat tartsanak fönn, amelyek nemcsak a fogyasztók, hanem a munkavállalók, a természeti környezet és a társadalom egészének érdekét is szolgálják.

Fontos tehát, hogy minden ügyvédi iroda világosan megkülönböztesse a jótékonysági célú pénzadományokat, az önkéntességet, a társadalmilag felelős üzleti gyakorlatokat és a pro bono jogi szolgáltatást. A jótékonysági célú pénzadományt a legegyszerűbb megkülönböztetni a pro bonotól: ez közvetlen pénzügyi hozzájárulást jelent jótékonysági szervezetek, non-profit és civil szervezetek, egyházak vagy egyéb csoportosulások számára.

  • Bináris opciók 1000 profit
  • Это воспоминание о прежнем Диаспаре в смысле четкости и ясности ничуть не уступало изображению Диаспара нынешнего.

Noha ezek az adományok is segíthetik a szervezeteket abban, hogy fenntartsák a szegényeknek, marginalizált embereknek, társadalmi csoportoknak és közösségeknek nyújtott szolgáltatásaikat amelyek néha részben vagy teljes egészében az opciók kidolgozásának szabályai az opciók kidolgozásának szabályai állnakaz adományozás azonban nem minősül pro bono munkának.

Továbbá nem mondható az, hogy az ügyvéd vagy az ügyvédi iroda teljesíti pro bono célkitűzéseit, ha csupán pénzügyi támogatást nyújt ezeknek a szervezeteknek, függetlenül attól, hogy kik a szervezetek kedvezményezettjei és mik a céljai.

Ettől függetlenül azonban — mint ahogy a 4. A közösségi szolgálatot, vagy önkéntességet, szintén meg kell különböztetnünk a pro bono támogatásoktól. Közösségi szolgálat lehet például a rászorulók számára történő gyűjtés vagy szociális és nem jogi szolgáltatás biztosítása, mint például az étel- vagy ruhagyűjtés, véradás vagy bármilyen más, kézzelfogható árucikkek gyűjtése a hátrányos helyzetűek számára ; iskolafestés; parktakarítás, stb.

az opciók kidolgozásának szabályai

A közösségi szolgálat nagyon értékes a társadalom jobbítása szempontjából és hozzájárulhat ahhoz, hogy szorosabb kapcsolat alakuljon ki az ügyfelekkel és a szélesebb társadalommal.

Az önkéntes szolgálat lehetővé teszi az ügyvédek és a közösség más tagjai közötti nyitott együttműködést, a pro bono jogi munkához szükséges formalizáltság és specializáció nélkül. Emellett nagyon értékes csapatépítő tapasztalat is lehet.

Ezért — noha nem tekinthetjük pro bono jogi munkának — az önkéntes közösségi szolgálat mindenképpen értékes tapasztalat mind az ügyvédek, mind az ügyvédi iroda szempontjából. A környezetvédelemre irányuló erőfeszítések — például a papír, mobiltelefon vagy műanyag újrahasznosítás — szintén nem pro bono munka. Attól függ.

az opciók kidolgozásának szabályai

Az ügyvédi irodák között nincs egyetértés abban, hogy az ügyvédek ilyen jellegű tevékenységét a pro bono órákhoz írják-e.

Annak eldöntéséhez, hogy egy adott projekt pro bono-nak minősül-e vagy sem, meg kell vizsgálni, hogy mi a projekt célja és milyen jogi szakértelem szükséges elvégzéséhez. Minél nagyobb mértékben van szükség jogi szakértelemre, annál valószínűbb, hogy a projektet pro bono-nak tekinthetjük.

Jó példa erre, ha szembeállítjuk a középiskolás diákok mentorálását és azokat a képzési programokat, amelyek a pro bono definíciójába eső esetek ellátására készítik fel a jogászokat. Az előbbi — tehát a diákok mentorálása — nem tekinthető pro bono munkának, mert nem foglalja magába a jogi szaktámogatások nyújtását. Amikor nem szükséges a jogi szakértelem vagy szaktudás, akkor a projekt inkább önkéntesség.

Noha a civil szervezeti kuratóriumi tagság általában nem tekinthető pro bono munkának, mégis fontos aspektusa a pro bono kultúra az opciók kidolgozásának szabályai és ha az adott civil szervezet egy pro bono központ nagy szerepet játszik a pro bono központ kulcspozíciójának megszilárdításában.

Nagyon fontos, hogy a kuratóriumi tagsággal rendelkező ügyvéd egyértelműsítse, hogy mikor cselekszik a civil szervezetnél jogászi minőségében ha ez egyáltalán felmerülhet.

Egyes ügyvédi irodák nem engedélyezik, hogy az ügyvédi iroda jogi munkát végezzen annak a civil szervezetnek, amelyben valamelyik ügyvéd munkatárs kuratóriumit tag. Azoknál az ügyvédi irodáknál, amelyek nem zárják az opciók kidolgozásának szabályai a az opciók kidolgozásának szabályai ilyen esetben, etikai megfontolásokat is figyelembe kell venni a körülmények mérlegelésénél. A program adminisztrációja magába foglalja a pro bono projektek általános az opciók kidolgozásának szabályai és a program menedzsmentjét, ami általában a koordinátor vagy a bizottság feladata.

Minden pro bono program maga után von bizonyos kiadásokat és költségeket. Ezek belső és külső költségek lehetnek. Előbbiek a rutin működéshez kapcsolódó költségek, úgy mint fénymásolás, telefon, posta, közlekedés, futárszolgálat.

A külső költségek pedig a nem rutin kiadások, például az eljárási illetékek, ai kereskedési robotok és magán nyomozói díjak. Különböző ügyvédi irodák különböző irányelveket alkalmazhatnak az ilyen költségek allokálására a pro bono ügyfél és az iroda között — erre később kitérünk. A pro bono kiadásokhoz kapcsolódó költségvetés kialakítása a pro bono intézményesítésének és ezen belül a fenntartható program kialakításának kulcskérdése.

A költségvetés léte megkönnyíti a pro bono gyakorlat teljes integrációját — vallja sok iroda. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy több olyan ügyvédi iroda is létezik, amely sikeres pro bono programja ellenére mégsem készített külön pro bono költségvetést, mondván, hogy ez nagyobb rugalmasságot biztosít a program számára.

A pro bono költségvetéshez kapcsolódó világos irányelvek megléte jelzi az ügyvédi iroda pro bono iránti elkötelezettségét és egyben fontos a szerepe az ügyvédi irodán belüli pro bono kultúra meghonosításában is. Ugyan a költségvetés a pro bono közreműködés mértékére vonatkozóan is iránymutatást nyújthat, nem szabad azonban, hogy ez kizárja az ügyvédi iroda részvételét összetettebb pro bono ügyekben, különösen, ha azok feltehetőleg jelentős társadalmi hatással járhatnak, és amit az ügyvédi irodának egyébként módjában áll felvállalni.

A pro bono költségvetés iránymutatást nyújthat a junior ügyvédeknek az iroda pro bono elvárásairól, valamint lehetővé teszi a pro bono program átfogó értékelését, ami pedig hozzájárulhat a program éves szintű bővítéséhez és a fenntarthatóságának biztosításához. Mint a legtöbb adminisztratív és menedzsment feladat esetében, így a pro bono költségvetés kezelésének módja is irodánként különbözik valamelyest.

Úgy kerül kialakításra, hogy minél inkább támogassa az adott ügyvédi iroda pro bono céljainak elérését és szükségleteinek kielégítését. Az ügyvédi pro bono program minden aspektusát — ideértve a pro bono költségvetést, ha az iroda egy külön költségvetés mellett dönt — úgy kell kialakítani, hogy illeszkedjen a vállalati kultúrához, lehetővé tegye az erőforrások az opciók kidolgozásának szabályai felhasználását és egy teljes mértékben integrált pro bono gyakorlat kialakítását.

Más szóval annak érdekében, hogy a pro bono az ügyvédi iroda működésének szerves része legyen, a kapcsolódó adminisztrációs szempontokat is minél inkább integrálni kell a már működő irodai infrastruktúrába. A már bevált mechanizmusok átvételével az iroda hatékonyabban tudja kezelni a pro bono ügyeket és a kapcsolódó adminisztrációt.

A jól integrálódott struktúrák felhasználóbarátabbá teszik a pro bono gyakorlatot az ügyvédek számára és hozzájárulnak ahhoz, hogy az ügyfelek magas színvonalú szolgáltatást kapjanak. Többféle módon strukturálható a pro bono költségvetés. Az alábbiakban néhány, általánosan használt opciót mutatunk be: a      1. Mivel a pro bono munka és a jótékonysági kiadások elkülönítettek, így az egyik keretből történő kifizetés nem befolyásolja a másikat. Ahogyan lentebb látni fogjuk, a jótékonysági támogatások és a díjmentesen végzett jogi támogatások megkülönböztetése még azoknál az ügyvédi irodáknál is fontos, amelyek ezt a költségvetési struktúrát választják.

Sok ügyvédi iroda régóta fennálló gyakorlata, hogy jótékonysági programja keretében éves költségvetést rendel a társadalmi és civil szervezetek támogatásához.

dr. Bejó Ágnes bejegyzései :: Jalsovszky Ügyvédi Iroda Blog

Ha az ügyvédi iroda úgy dönt, hogy a pro bono tevékenységet felveszi a működési területei közé, akkor az ehhez rendelt keretet gyakran a jótékonysági költségvetésbe helyezi el. Így lényegében a pro bono tevékenységhez kapcsolódó kiadások az ügyvédi iroda jótékonysági keretéből kerülnek kifizetésre.

Ez azt jelenti, hogy a formális pro bono program elindítása miatt csökken az ügyvédi iroda éves jótékonysági kerete, kivéve ha az ügyvédi iroda megemelte a teljes keretet a pro bono beépítése után. Ezt követően a bizottság kialakítja azokat az eljárásokat, amelyeken keresztül az ügyvédi iroda partnerei támogatást igényelhetnek az általuk preferált jótékonysági szervezetek számára. A jótékonysági kiadásokat felügyelő bizottság feladatköre kibővíthető a pro bono tevékenységhez kapcsolódóan is.

Egyes esetekben a pro bono bizottság látja el a program költségvetéséhez kapcsolódó feladatokat és nem jön létre külön az opciók kidolgozásának szabályai bono költségvetési bizottság.

Fordulhat a Pro Bono Költségvetési Bizottsághoz, ha van ilyen, és csakúgy, mint egy jótékonysági célú kifizetés esetében, a bizottság dönt a kért támogatás odaítélésről, elutasításáról vagy az összeg módosításáról. Még ha közös költségvetést vezet is az ügyvédi iroda a jótékonysági kiadások és a pro bono munka költségeire, fontos látnunk, hogy amikor meghatározzuk a pro bono fogalmát, illetve hogy mi minősül annak, akkor is különböztessük meg a pénzügyi támogatást és az ingyenes pro bono jogi támogatást.

Röviden, tehát a pro bono nem jótékonykodás, hanem hivatásbeli kötelesség. A jótékonysági célú adományok nem tekinthetők pro bono munkának, még akkor sem, ha a fönti költségvetési struktúrában ahhoz tartoznak is.

Mivel az ilyen előre látott költségek szükségesek a jogi szolgáltatás magas színvonalának biztosításához, ezért sok ügyvédi iroda nem köti előzetes jóváhagyáshoz őket. Óriási adminisztrációs terhet jelentene, ha minden ilyen jellegű kiadás előzetes jóváhagyást igényelne. Ahogyan fönt jeleztük, gyakran a bizottság határozza meg ennek az összegnek az éves mértékét és hogy mely pro bono projektek vagy ügyek részesüljenek belőle.

A külső költségek ezzel szemben nem rutin kiadások, ezért a legtöbb, pro bono programot működtető ügyvédi irodában a az opciók kidolgozásának szabályai vagy a partnerek részéről előzetes jóváhagyást igényelnek. Ezek általában költséges tételek, mint például a bírósági eljárási illeték, szakértők vagy magán nyomozók bevonása, és bár szükségesek a munkához, azok mégis túlmutatnak a rutin költségeken.

az opciók kidolgozásának szabályai

Az ügyvédi irodák különböznek abban, hogy mit tekintenek rutin költségnek és mit nem. Ami fontos, hogy a munkatársak tisztában legyenek azzal, hogy a pro bono ügyekhez tartozó kiadások kapcsán rendkívül fontos a jó ítélőképesség és hogy az idevágó irányelveket policy a pro bono kézikönyv tartalmazza. Világos kell legyen, hogy az érintett ügyvédnek mikor kell előzetes jóváhagyást kérnie és mikor nem.

Ahol tehát az ügyvédi irodának éves költségvetése van a pro bono program rutin kiadásaira, ott — a feladat igényei és jellege alapján — egyértelműen meg kell határozni, hogy mely költségek tartoznak ebbe a kategóriába, illetve világos irányelvekre van szükség hogy az ügyvédek tisztában legyenek vele, mely kiadásokhoz szükséges előzetes jóváhagyás.

Az opciók kidolgozásának szabályai nélkül arra, hogy végül milyen költségvetési preferencia érvényesül a pro bono program esetében, fontos, hogy a pro bono kézikönyv tartalmazza a program költségvetésének részletezését vagy ha nincs erre külön költségvetés, akkor az ügyvédi iroda idevágó gyakorlatát.

Egy pro bono ügyfélnek díjat felszámítani semmilyen körülmények között nem elfogadható gyakorlat. Ha egy ügyvédi iroda ügyvédi díjat kér az ügyféltől, akkor az nem tekinthető pro bono szolgáltatásnak.

Debreczeni Mór István: Munkavédelem az építőiparban (Mindenki Akadémiája)

Az ügyvédi iroda és pro bono ügyfele megállapodhatnak abban, hogy utóbbi vállalja néhány, vagy az összes költség kifizetését, ami a pro bono képviselethez vagy pedig a pro bono tanácsadáshoz kapcsolódik. Egyes ügyvédi irodák például átvállalják a rászoruló egyéni pro bono ügyfelek képviseletével kapcsolatos indokolt és általános költségeket, de például a civil szervezetektől elvárják, hogy fizessék a szervezet regisztrációjához kapcsolódó költségeket.

Mindazonáltal az iroda saját, a pro bono irányelveket és eljárásokat lefektető kézikönyvének tartalmaznia kell költségallokálás irányelveit is. Az idevágó irányelvet világosan kommunikálni kell az ügyfél felé, hogy tisztában legyen az opciók kidolgozásának szabályai, pontosan milyen költségeket kell állnia.

A félreértések elkerülése és egy egészséges együttműködés kialakítása érdekében a költségallokáció részleteit még azelőtt kell megvitatnia az opciók kidolgozásának szabályai ügyet vivő ügyvédnek és az ügyfélnek, hogy megkezdődne az ügyfél képviselete.

Bármiféle anyagi, a pro bono ügyfelet terhelő költség felmerülése előtt az ügyvédi iroda konzultáljon az ügyféllel. Nem biztos azonban, hogy minden költség előre kalkulálható. Elő-fordulhat, hogy miután az ügyvéd elvállalta az ügyfél képviseletét és az opciók kidolgozásának szabályai feltérképezni a helyzetet, olyan előre nem látott és nem várt körülményeket talál, amelyek nem várt költségeket vonnak maguk után, melyekről korábban meg sem állapodhattak. A pro bono munkavégzésnek lehet helyi vagy központi adóvonzata is.

Mivel az adóztatás szabályai ország- vagy akár régió-specifikusak is lehetnek, a pro bono munka adóvonzatai így országonként vagy régiónként, de akár még városonként is különbözhetnek. Néhány jogrendszerben a pro bono munka adókedvezménnyel jár.

BETÉTSZERZŐDÉS

Ezenkívül minden országnak különféle adóügyi kötelezettségeknek kell eleget tennie a jogi munka tekintetében. Ezt a rengeteg különbséget nem részletezhetjük itt, de azt mindenképpen hangsúlyozzuk, hogy az ügyvédi iroda pro bono programjának kialakítása során utána kell járni, hogy van-e bármilyen adóügyi vonzata a pro bono munkának. A kapcsolódó juttatások és költségterhek ismerete szükséges ahhoz, hogy a lehető legmegfelelőbb és előnyösebb pro bono struktúra alakuljon ki, ami kielégíti az igényeket és hozzájárul a célok eléréséhez.

Azoknak a mechanizmusoknak a leírását, amelyek segítségével az ügyvédi irodák azonosítják a pro bono lehetőségeket, lásd a IV. Egy pro bono ügy kezdeményezése a következő eljárási lépésekből áll: a  Pro bono kérelem: Az opciók kidolgozásának szabályai az ügyvédi iroda kiválasztotta azt a mechanizmust, amellyel azonosítja az opciók kidolgozásának szabályai pro bono lehetőségeket lásd IV.

A pro bono jelentkezési lapnak tartalmaznia kell az alapvető információkat, mint például a pro bono ügyfél és az igényelt pro bono támogatás leírását.

Az utolsó indikátor bemutatónkban az aligátor mutatót tárgyaltuk. A következő megállapításokkal találkoztunk: Az aligátor mutatója tendenciát követő mutató. Az oldalsó piacokon gyengeségei vannak.

A pro bono jelentkezési lap tartalmában meg kell állapodni, és a pro bono ügyért felelős ügyvéddel egy, az ügyet felügyelő vagy érte felelő partnerrel és az opciók kidolgozásának szabályai esetekben a pro bono koordinátorral ha van alá kell íratni. Ennek okán az ügyvédi irodának el kell végeznie minden pro bono jelentkezés összeférhetetlenségi ellenőrzését. Az ügyvédi irodának ugyanazt az eljárást kell használnia erre, mint a fizetősi ügyfelek esetén, és az eredményt rögzítenie kell a pro bono jelentkezési lapon.

Az ügyvédi irodának a pro bono ügyek elbírálására fel kell állítania bizonyos szempontrendszert. Néhány kritérium, amelyeket figyelembe lehet venni új pro bono ügyek jóváhagyásánál: lehetséges összeférhetetlenség, lehetséges üzleti érdekellentét például egy bizonyos jogi álláspont képviselete a pro bono ügyfél képviseletében, amely ellentétes azzal, amit az iroda más ügyfelei kapcsán képviselaz igényelt támogatások megfelelnek-e az iroda pro bono policy kézikönyvében vázolt pro bono meghatározásnak, vagy olyan rendkívüli körülmények fennállása, amelyek indokolttá teszik a pro bono ügy elutasítását.

Az ügyvédi irodának azt is figyelembe kell vennie, hogy az adott ügy iránt érdeklődő ügyvédek rendelkeznek-e megfelelő tapasztalattal vagy képesek lennének-e megszerezni a szükséges képzettséget azért, hogy biztosítható legyen az irodától és ügyvédeitől elvárható minőség és szolgáltatási színvonal.